Účast na konferencích (ISKB45, ISKM22)

Cílem předmětu je rozšíření a doplnění odborných znalostí studenta v konfrontaci s odborným akademickým prostředím a praxí. Tato konfrontace není limitována tematicky, záleží na volbě studenta, ve které oblasti se chce specializovat. V případě neoborové konference je nutné prokázat aplikaci do oboru ISK, ve kterém je předmět zařazen. Náplní předmětu je účast na odborné akci a vytvoření a nabídnutí ke zveřejnění zprávy o ní. V případě úrovně pro magisterské studenty je součást účasti na akci i aktivní vystoupení.

Garant předmětu:
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
kovarova@phil.muni.cz

Základní podmínky ukončení:
Povinná účast na setkání na začátku semestru. Zpráva z konference předávající odborné znalosti zprostředkované odbornou akcí, která může být publikována v časopise Ikaros. Při pasivní účasti na akci je předmět ukončen za 2 kredity. V případě vlastní prezentace v češtině pak za 3 kredity, v angličtině za 4 kredity.

Manuál studenta

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! 
Jsou řazeny podle posloupnosti, jak jimi musíte procházet a postupně je plnit.

1. Účast na setkání v předmětu
 • V době změn v zápisu semestru probíhá jedno setkání všech studentů předmětu Účast na konferencích.
 • V rámci přípravy na setkání by každý měl mít připravenou konferenci (příp. seminář), které se chce zúčastnit, nebo jaká kritéria (především tematická) jsou pro něj při výběru důležitá.
 • Účast na tomto setkání je povinná. Omluvení z důvodu výuky jiného předmětu nebo lékařsky omluvené absence je možné v individuálních případech. Je ale nutné si co nejdříve domluvit individuální konzultaci, kde probereme stejné aspekty předmětu jako na hromadném setkání.
 • Materiály k tomuto setkání i tipy na účast na odborné akci jsou dostupné ve studijních materiálech předmětu v IS.
2. Výběr konference
 • Aby bylo možné konferenci pro tento předmět schválit, musí se tematicky vztahovat k oboru ISK, ale možné jsou také interdisciplinární přesahy. Akce musí být odborná, ne tedy popularizační. Také se nesmí jednat o praktické školení (workshop).
 • Konference musí být minimálně dvoudenní, v případě jednodenních akcí musí být podmínky splněny pro dvě konference/semináře (dále jen konference). Jednodenní akce musí trvat min. 4 hodiny. V případě jednodenních akcí je rozdělen i rozsah zprávy z akce (viz bod 7).
 • Při výběru můžete použít stránky na wiki vytvořené v minulých semestrech (viz bod 5). Dobrým zdrojem inspirace může být také kalendář oborových akcí, který je dostupný na stránkách KISK. Pokud vás zajímá knihovnictví, využijte databázi knihovnických akcí pod SKIP, pokud směřujete víc k oblasti IT, mohou vás navést při výběru firmy specializované na organizaci akcí, jako jsou ExpoNet, Eventworld a další. Nebo se můžete zeptat svých vyučujících, garantů odborných specializací apod.
 • Veškeré výdaje spojené s konferencí si student/ka hradí sám/sama.
3. Schválení akce
 • Pokud si vyberete odbornou akci pro splnění tohoto předmětu, která splňuje všechny podmínky (viz předchozí a následující bod), můžete přejít k dalšímu kroku, tj. registraci ve sdíleném dokumentu. Pokud si nejste naplněním některé podmínky jisti, doporučujeme ji zaslat pro schválení (pošlete e-mail adresu P. Kovářové s předmětem KONFERENCE).
 • Ke schválení jsou nutné tyto údaje: název konference, odkaz na oficiální webové stránky a stručná anotace konference. Co nejdříve dostanete odpověď SCHVÁLENO/NESCHVÁLENO. Ke schválení mi posílejte pouze konference, které ještě nejsou zaregistrované ve sdíleném dokumentu (viz bod 5).
 • Schvalovací krok tedy není povinný, ale při jeho vynechání na sebe berete riziko, že výstup nebude uznaný, pokud není splněno některé kritérium dané pro konference v rámci předmětu.
4. Pokrytí zpráv
 • Z každé konference píše zprávu POUZE JEDEN student/JEDNA studentka. Pokud bude víc zájemců o konkrétní konferenci, rozhoduje, kdo první napsal a konferenci zaregistroval ve sdíleném dokumentu (viz bod 5).
 • Jedinou výjimku představují rozsáhlejší konference (3 a více dní, příp. celodenní paralelní sekce, např. Inforum, Knihovny současnosti…). V tom případě je ale nutné domluvit hranice zpráv, aby se obsahově nepřekrývaly.
5. Seznam odborných akcí v předmětu
 • Aby nedocházelo ke křížení a nemuseli jste mi opakovaně psát kvůli výběru nezadané konference, je vytvořena stránka, na které si budete SAMI tvořit seznam SCHVÁLENÝCH konferencí. Aktuální seznam - registrujte se pro semestr!
 • Stránku aktuálního seznamu zaregistrovaných akcí použijete dvakrát:
  • při ověření, zda už konference není zabrána někým jiným,
  • až budete chtít dát ostatním najevo, že si zabíráte konferenci, která splňuje podmínky předmětu, a sami si ji zde zaregistrujete (podle vytvořeného vzoru - jsou nutné všechny uvedené informace).
 • Konferenci schvaluji podle toho, zda odpovídá z odborného hlediska. Je tedy na Vás ověřit, zda již stejnou akci nemá zaregistrovánu někdo jiný. Vzhledem k ukládání historie změn na stránce je jednoduché zjistit, kdo první vložil záznam konference, pokud se objeví spor, že mají dva lidé zaregistrovánu stejnou akci.
6. Účast na konferenci
 • Je nutné zúčastnit se celé akce. Není tedy možné zúčastnit se např. dvou dnů třídenní akce nebo odjet dvě přednášky před koncem.
 • POZOR MAGISTERŠTÍ studenti musí navíc na akci sami vystoupit s příspěvkem. Možné je prezentovat školní projekt, ale přednášet musí ten, kdo akci zpracovává pro tento předmět. V případě vystoupení na akci pokryté jiným studentem lze podmínky splnění předmětu rozdělit na různé akce (tj. na jedné účast aktivní v podobě prezentace, na druhé pasivní s tvorbou zprávy). V případě aktivní účasti bakalářů (prezentace vlastního odborného příspěvku) je možnost předmět ukončit s vyšší kreditovou hodnotou (3 kredity za prezentaci v češtině, 4 kredity za prezentaci v angličtině). Pro bakalářské studenty prezentace není povinná, pro magisterské ano.
7. Zpráva z konference
 • Zpráva je určena k publikování, proto myslete na čitelnost.
 • Rozsah zprávy je 15 000 znaků + kvalitní fotodokumentace. V případě více kratších (jednodenních) akcí je rozsah pro jednu poloviční, tj. 7 500 znaků na jednu jednodenní akci. Negativně je hodnoceno výrazné nedodržení rozsahu v obou směrech.
 • Pokud je Vámi popisovaná akce transdisciplinární, je nutné zprávu zaměřit na to, co je zde oborové a jak to posouvá Vaši odbornost v ISK, vztah k oboru by měl být ve zprávě jasně vyjádřený.
 • Minimálně tři obrazové prvky jsou povinné (např. fotky z akce), přičemž musí přispívat k obsahu (ne třeba fotky občerstvení). Fotografie, grafy a tabulky pomohou text oživit a strukturovat. Fotografie zašlete zvlášť v souborech ve formátu JPG, nejlépe ve zkomprimované velikosti. Jednotlivé fotografie pojmenujte tak, aby název souboru odpovídal tomu, co fotografie obsahuje. Případně mohou být fotografie očíslovány a popisek bude doplněn v textu. Ve zprávě JASNĚ OZNAČTE, kam fotografie patří. Maximální počet fotografií k jedné zprávě z konference je 5.
 • Strukturu zprávy neroubujte na časovou posloupnost konference, čtenáře nezajímá, že se něco dělo ráno, v poledne nebo po obědě. Čtenáře může zaujmout i něco jiného, než Vás, stručně tedy popíšete každý příspěvek, ale dál se zaměřte na to, co si podle Vás zaslouží pozornost nejvíce. Vyberte si ty nejzajímavější příspěvky a přidejte k nim svůj vlastní názor. Nezapomeňte si zaznamenat nejzajímavější výroky řečníků a ve zprávě je napsat v přímé řeči.
 • Nespokojte se s prostým výčtem. Dejte textu přidanou hodnotu, Váš názor je to, co čtenáře zajímá. Psaní je tvořivé hraní se slovy, užívejte si ho.
 • Zpráva bude ve formátu DOC(X)/RTF, standardní velikost písma (12 bodů), text zarovnaný do bloku. Nezapomeňte uvést jméno autora zprávy, název akce a další příslušnosti hlavičky. Zpráva musí obsahovat i ANOTACI a KLÍČOVÁ SLOVA.
 • Zpráva bude odeslána vyučující na E-MAIL nejpozději do SEDMI dnů od konání konference.
 • Držte se níže uvedených doporučení Jak psát zprávy z konferencí a seminářů. Tato doporučení byla vytvořena redakcí Inflow a mnou mírně zkorigována, aby odpovídala požadavkům časopisu Inflow i předmětu Účast na konferencích.
 • Nejlepší zprávy z konferencí jsou publikovány v oborovém časopise. Čtou je desítky, někdy i stovky čtenářů. Je proto potřeba psát čtivě, lidsky a srozumitelně. Čtenáře musí zpráva hlavně něčím zaujmout. Pokud nebaví zpráva Vás, nebude bavit ani čtenáře.
 • Ukázkou, jak má zpráva vypadat, může být např. zpráva ze semináře ICT ve vzdělávání a zpráva ze semináře Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012 a zpráva z konference Kniha ve 21. století.
 • Co bude se zprávou:
  • Po tom, co Vám napíšu, že k dané podobě zprávy nemám výhrady, odešlete finální verzi na e-mail redakce Ikaros (redakce@ikaros.cz).
  • Zpráva bude publikována v časopise, pokud o tom redakce rozhodne. Je tedy možné, že zpráva bude napsána, schválena, ale zveřejněna nebude. Pokud budou splněny všechny ostatní podmínky, zápočet Vám bude udělen i v tomto případě (podmínkou splnění předmětu je nabídnutí mnou schválené zprávy).
Jak psát zprávy z konferencí a seminářů?
 • Zprávy z konference spadají pod publicistický žánr reportáž. Je tedy vítán váš osobní pohled na problematiku, názor na příspěvky a na různé body prezentací, dojem z řečníků, dojem z reakce publika.
 • Při psaní se vždy ptejte: Bude to čtenáře zajímat? Oddělujte podstatné věci od nepodstatných. Tisíckrát lepší je napsat kratší poutavou zprávu než zdlouhavý popis „co bylo“.
 • To vše ale neznamená, že stačí zúčastnit se části akce a příspěvek vytvořit z ní nebo popisovat své osobní dojmy, které s akcí nesouvisí – stále se jedná o zprávu z odborné akce, takže o ní také musí referovat.
 • Ale nemusíte každému příspěvku věnovat stejný prostor - délku textu věnovanému různým tématům upravíte podle zajímavosti pro čtenáře.

Co nedělat

 • Anotace neznamená tři větné teze – pokud nevíte, jak má vypadat, určitě jako (budoucí) informační specialisté naleznete dostatek odborných zdrojů, které Vám to objasní.
 • U sloves se vyhýbejte trpnému rodu (pasivu), nevypadá to hezky. Ne „k prezentaci byl použit program“, ale „přednášející použili program“.
 • Nepoužívejte sloveso proběhnout. Akce neproběhla, ale akce se konala, uskutečnila, akci pořádali atp.
 • Nepište akademické tituly osob, v médiích se nepoužívají, nečtou se hezky.
 • Vyhýbejte se neznámým zkratkám! Když už musíte psát například o málo známé instituci s dlouhým názvem, musíte napoprvé napsat slovy její celý název a za něj do závorky uvést zkratku. Teprve potom používejte už jen zkratku.

Co dělat

 • Vymyslete poutavý, zajímavý, klidně lehce provokativní titulek (nadpis) vaší zprávy. Ideálně na 60 znaků včetně mezer. V titulku může být přímá řeč.
 • Použijte u každého příspěvku, který blíže popisujete, minimálně jednu přímou řeč. Použijte vždy takové věty řečníka, které by čtenáře zaujaly nejvíce.
 • Všímejte si detailů, každá maličkost se může hodit. Například trefná reakce posluchače z publika může zprávu velmi oživit.
 • Zkontrolujte si po sobě pravopisné chyby, čtenáři si chyb všímají a autorem jste Vy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info